home English
Бібліотека | Контакт інфо донорів Юр.Консультація
В Інтернеті На сайті

Юридичні клініки Івано-Франківська

Тут Ви можете преглянути коротку інформацію по юридичних клініках.

Більш даталізовану, яку ми отримали від керівників клінік Ви можете скачати у форматі Microsoft Word з посилань нижче:

„Прикарпатська юридична клініка”: ivanofrankivsk.zip 106K


„Прикарпатська юридична клініка” (ПЮК)
 • Контактна інформація про „юридичну клініку”:

 • „Прикарпатська юридична клініка”
  Юридичного інституту Прикарпатського національного університету
  імені Василя Стефаника,
  вул. Шевченка 44а, к.112, м. Івано-Франківськ, 76025
  тел. (03422) 2-55-80, 55-24-89, факс (03422) 2-55-80,
  lawdept@pu.if.ua

 • Загальна інформація про історію створення та становлення „юридичної клініки”
 • Клінічна програма для Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника не є новою. Вже восьмий рік в інституті діє юридична клініка. Вона була створена в січні 1998 року як структурний підрозділ юридичного факультету (з 2003 року – Юридичного інституту) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а у вересні 2004 року на її базі була створена громадська організація „Прикарпатська юридична клініка”.
  За час існування в університеті юридичної клініки було реалізовано близько десятка цікавих клінічних проектів, чотири з яких підтримувались міжнародними благодійними організаціями (в т.ч. МФВ фінансово підтримував клініку тричі – у 1999-2000, 2000-2001 та 2004-2005 рр.). Юридична клініка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника була в числі засновників Асоціації юридичних клінік України і бере активну участь у роботі цієї асоціації. У 1999-2004 рр. в клініці реалізовувалась програма „Практичне право”.
  З 1999 року згідно рішення вченої ради юридичного факультету юридична клініка діє як одна із баз для проходження практики студентами.

 • Структура, механізм діяльності та функціонування “юридичної клініки”.
 • Прикарпатська юридична клініка діє на базі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і з вересня 2004 року має статус громадської організації.

 • порядок та режим роботи
 • Прийом громадян ведеться студентами, які беруть участь у клінічному проекті, з вівторка по четвер з 16.00 до 19.00 год. Щочетверга справи розподіляються між студентами, які в подальшому працюють з ними під контролем викладачів, які курують окремі галузеві напрямки у секціях клініки.

 • види послуг що надаються
 • Учасниками Прикарпатської юридичної клініки, які входять до цивільно-правової та кримінально-правової секцій, надається повний комплекс правових послуг громадянам у всіх категоріях справ, а в кримінальних – у межах представництва прав потерпілих (за дорученням).
  Зокрема, учасники клінічного проекту дають консультації та роз’яснення з юридичних питань, усні й письмові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами; здійснюють правове забезпечення малого бізнесу тощо.

 • порядок надання послуг
 • Прийом клієнтів та надання правової допомоги здійснюється, як правило, в приміщенні юридичної клініки. У рамках окремих спільних проектів з іншими організаціями консультації можуть проводитися також у їхніх офісах.
  Перед наданням консультації чи іншої правової допомоги клієнта обов’язково ознайомлюють із правилами роботи клініки, правами і обов’язками сторін. У разі згоди клієнта з умовами надання правової допомоги підписується відповідна заява і проводиться його реєстрація (запис у журналі реєстрації, заводиться реєстраційна картка клієнта).
  Індивідуальна робота студента з клієнтом полягає в тому, що під час чергування студент отримує завдання взяти всю необхідну інформацію для подальшого вирішення справи.
  Після цього студент із закріпленою за ним справою у відведений день (четвер) виступає перед учасниками клініки, попередньо опрацювавши нормативну та теоретичну базу, висуває власну пропозицію щодо вирішення справи, обґрунтувавши свій варіант. Далі кожен присутній має право висловити своє власне бачення вирішення проблемного питання. Обговоривши під контролем керівника секції дану справу, розробляється план подальших дій щодо ведення та вирішення справи.
  Тобто, у цілому на таких "спільних" заняттях студенти аналізують досвід роботи з клієнтами та матеріальне право, моделюють ситуації і навчаються правильно складати необхідні документи. Одночасно такий порядок роботи гарантує більшу ймовірність обрання правильної позиції у справі та досягнення найбільш прийнятного для клієнта результату (загальновідомо, що при колективному обговоренні є більша вірогідність прийняття правильного рішення, – на цьому, зокрема, ґрунтується доцільність існування у судовій практиці інституту присяжних засідателів).
  Із своїм клієнтом студент працює до вирішення питання, з яким звернулась особа, паралельно консультуючись із викладачем, який курує відповідний напрямок у клініці.
  Вся документація у справі клієнта готується студентом, який веде цю справу, і погоджується у викладача-куратора.
  Прикарпатська юридична клініка діє на базі і є структурним підрозділом Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 • внутрішня організаційна модель, структура “юридичної клініки”
 • У структурі Прикарпатської юридичної клініки працюють дві секції – цивільно-правова та кримінально-правова (до 2004 року – ще й секція практичного права). Крім того, вся діяльність клініки щодо надання правової допомоги об’єднана у п’ять основних напрямків:
  – ведення справ у суді;
  – надання правової допомоги потерпілим від злочинів;
  – звернення до місцевих органів влади та установ;
  – захисту майнових і сімейних прав громадян;
  – з питань соціального забезпечення, трудового і житлового законодавства.

 • кількість осіб залучених до роботи “юридичної клініки”:

 • – викладачів –3;
  – студентів – 25;
  – інші спеціалісти не залучаються.
  Для консультативного та методичного керівництва студентами у ході надання правової допомоги громадянам у штаті ЮК залучені наступні викладачі:
  1) Басай Віктор Давидович – Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор (голова Прикарпатської юридичної клініки та керівник проекту; куратор напрямку ведення справ у суді);
  2) Король Володимир Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент (заступник голови Прикарпатської юридичної клініки; керівник кримінально-правової секції; куратор напрямків надання правової допомоги потерпілим від злочинів та звернення до місцевих органів влади та установ);
  3) Марич Христина Михайлівна – асистент кафедри (керівник цивільно-правової секції; куратор напрямків захисту майнових і сімейних прав громадян та з питань соціального забезпечення, трудового і житлового законодавства).

 • умови і порядок залучення осіб до роботи в “юридичній клініці”
 • На професійній основі у клініці працює три викладачі.
  Студенти-консультанти залучаються до роботи у клініці на основі конкурсного відбору (основні критерії відбору: 3-5 курс навчання за спеціальністю „Правознавство”; зацікавленість у тривалій участі у клінічному проекті та у здобутті практичних навичок роботи; комунікаційні здібності;успішність у навчанні –рейтинг 8,5 бали за університетською шкалою оцінювання; активна участь у громадському житті інституту).
  Права та обов`язки осіб, залучених до роботи в клініці


  Голова юридичної клініки – представляє юридичну клініку в органах державної влади та управління, громадських організаціях, засобах масової інформації та у відносинах з керівництвом вищого навчального закладу; скликає Загальні збори юридичної клініки та головує на їх засіданнях; організовує роботу Правління юридичної клініки; призначає на посади працівників клініки; видає накази та розпорядження з організаційних питань роботи клініки; підписує рішення органів клініки; укладає від імені клініки договори та інші документи цивільно-правового характеру; має право першого підпису на фінансових документах; спрямовує і контролює роботу працівників клініки та студентів-консультантів; щорічно звітує перед Загальними зборами про проведену роботу.


  Заступник голови юридичної клініки – надає всебічну допомогу голові клініки; виконує окремі обов’язки керівника у випадку його відсутності чи за його дорученням; відповідає за підготовку та зберігання документації у юридичній клініці.
  Керівник секції – організовує роботу секції; проводить розподіл справ студентами-консультантами; організовує обговорення справ на засіданнях секції; затверджує план подальших дій щодо ведення справи; звітує про свою роботу.


  Куратор напрямку – безпосередньо надає допомогу та здійснює контроль за роботою студентів-консультантів; перевіряє правильність підготовки консультацій та складання документів студентами-консультантами.


  Студент-консультант – відвідує навчальні заняття та тренінги; проводить прийом клієнтів; веде документацію по справі; під керівництвом викладача-куратора напрямку готує консультації чи документи для звернення органів влади та інших установ і організацій; у кінці навчального року складає, затверджує у викладача-куратора напрямку та подає керівникові практики від вузу звіт про проведену у клініці роботу.
  Робота в клініці зараховується студентам як навчальна практика на 3 курсі (60 год.) та навчально-виробнича практика на 4 курсі (120 год.). З метою подальшого працевлаштування студенти 5-го курсу – учасники клініки не звільняються від проходження переддипломної практики.

 • Навчально-методичне забезпечення “юридичної клініки”.
 • Заняття із спецкурсу на даний час проводяться ще на факультативній основі (у плані наукової роботи із студентами – як гурток чи проблемна група).
  Спецкурс "Юридична практика" зараз перебуває на стадії впровадження в навчальний процес Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: вже підготовлено обґрунтування доцільності його запровадження у навчальний процес та пропозиції щодо внесення змін у навчальний план Юридичного інституту; розроблено навчально-методичні матеріали (програма спецкурсу, плани семінарських та практичних занять, методичні рекомендації для їх проведення).
  Питання про запровадження викладання в Юридичному інституті спецкурсу "Юридична практика” і внесення відповідних змін у навчальний план розглядалося на засіданні вченої ради Юридичного інституту у червні 2005 року. Рішенням вченої ради погоджено можливість запровадження даного курсу (як спецкурсу або навчальної дисципліни) після затвердження держстандартів юридичної освіти.
  Спецкурс "Юридична практика" зараз перебуває на стадії впровадження в навчальний процес Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: вже підготовлено обґрунтування доцільності його запровадження у навчальний процес та пропозиції щодо внесення змін у навчальний план Юридичного інституту; розроблено навчально-методичні матеріали (програма спецкурсу, плани семінарських та практичних занять, методичні рекомендації для їх проведення).
  Питання про запровадження викладання в Юридичному інституті спецкурсу "Юридична практика” і внесення відповідних змін у навчальний план планується розглянути на засіданні Вченої ради Юридичного інституту у червні 2005 року.
  Клініка належним чином забезпечена навчальною літературою з основних галузей матеріального та процесуального права.
  У своїй роботі учасники клінічного проекту мають можливість користуватися послугами Інтернет та ліцензійною версією електронно-інформаційної бази „НАУ”, до якої періодично вносяться всі зміни у законодавстві України.
  Однак наявні спеціалізовані навчальні посібники зі спецкурсу „Юридична практика” (або „Юридична клініка”) ще не відповідають у повній мірі типовим програмовим вимогам, які були розроблені членами Асоціації юридичних клінік України у жовтні-листопаді 2004 року.
  У даний час на заняттях зі спецкурсу „Юридична практика” використовуються:
  1. Басай В.Д., Король В.В. Курс практичного права: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2003. – 164 с.
  2. Єлов В.А., Молібог С.І., Павленко Д.Г. Юридична клініка: Навчальний посібник. – К.: „Школяр”, 2004. – 315 с.
  3. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. – М.: Дело, 2001. – 416 с.
  4. Юридическая клиника: Опыт практического обучения юристов. Учебно-методическое пособие / Отв. ред. А.В.Байков, Л.А.Воскобитова, П.Дуглас, Л.В.Туманова, В.Г.Шарыгин. – СПб.: Равена, 1999. – 368 с.

 • власні напрацювання та розробки.
 • Басай В.Д., Король В.В. Курс практичного права: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2003. – 164 с.
  Слід відзначити, що студенти-кліністи неодноразово і завжди успішно представляли Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у Всеукраїнських студентських змаганнях з цивільного та кримінального процесу: 2001 р. – перше місце на змаганнях з цивільного процесу у м. Харкові (організатор – НЮАУ ім.Я.Мудрого); 2002 р. – друге місце у змаганнях з кримінального процесу у м.Києві (Міжнародний університет лінгвістики і права); 2003 р. – третє місце у змаганнях з цивільного права ім.С.Задністрянського у м.Львові (ЛНУ ім.І.Франка); 2003 р. – третє місце у судових дебатах з цивільного та конституційного права у м. Харкові (НЮАУ ім.Я.Мудрого).

 • співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування.
 • Прикарпатська юридична клініка активно співпрацює з Івано-Франківським обласним управлінням юстиції. Зокрема, за взаємною домовленістю з громадською приймальною управління юстиції у клініку направляються громадяни, які потребують для захисту своїх прав і законних інтересів складання різноманітних звернень та скарг до місцевих органів влади (в т.ч. судових і правоохоронних), підприємств, установ та організацій.

 • Співпраця з іншими профільними організаціями.
 • У 2003-2004 рр. юридична клініка успішно реалізувала спільний проект з громадською організацією „Солідарність”: була створена перша в Україні громадська організація споживачів ін’єкційних наркотиків та ВІЛ-інфікованих „Закон для нас”, членам якої і у даний час надаються правові консультації у клініці.
  Крім того, клініка підтримує контакти з Прикарпатським центром правничих студій, Клубом „Л’екстрім”, Центром підтримки жіночого бізнесу, ГО „Ділові ініціативи”, ГО „Суспільна амністія”.

 • Кількісні показники діяльності “юридичної клініки”.
  • кількість прийнятих громадян;

  У 2005 році за юридичною допомогою в клініку звернулося 206 клієнтів.

  • характеристика за соціальними групами прийнятих громадян;


  – пенсіонери – 68 чол.,
  – члени громадської організації „Закон для нас” та громадяни з т.з. „груп ризику” – 44 чол.,
  – безробітні – 29 чол.,
  – студенти – 22 чол.,
  – інваліди – 8 чол.,
  – представники малого бізнесу – 6 чол.
  – інші категорії – 29.

  • аналіз юридичної галузевості та категорій справ “юридичної клініки”;


  – право соціального забезпечення (в т.ч. питання, пов’язані з медичним забезпеченням) – 89 звернень громадян;
  – спадкове право – 19;
  – кримінальне і кримінально-процесуальне право – 22;
  – цивільне і цивільно-процесуальне право – 13;
  – трудове право – 23;
  – земельне право – 14;
  – житлове право – 9;
  – сімейне право – 12;
  – адміністративне право – 2;
  – господарське право (в т.ч. договірні зобов’язання з РЕМ) – 3.
  Із них: представництво у суді здійснювалось у 6 справах; складання позовних заяв до суду – у 32 справах (в т.ч. у яких здійснювалось представництво у суді, а також – апеляційні і касаційні скарги); скарг і звернень до місцевих органів влади та прокуратури – 29; заяв громадян про вчинення злочину – 11; консультацій – 128 (в т.ч. через друковані ЗМІ – 22, а через радіо «Дзвони-105,8 FM» – 16).

 • Матеріально-фінансова база клініки.

  Прикарпатська юридична клініка забезпечена офісними меблями, двома комп’ютерами, копіювальним апаратом, принтером, сканером, телефоном-факсом.
  Обладнання, яке необхідне для роботи клініки, знаходиться у спеціально виділеному для клініки приміщенні (к.112) на першому поверсі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Обладнання, придбане за грантами МФВ, після завершення реалізації проектів і надалі використовується для роботи у клініці.

 • Основні проблеми діяльності “юридичної клініки”.
 • Існуюча система розрахунку обсягу навчального навантаження у державних ВНЗ України не дозволяє відобразити у індивідуальному плані роботи викладача ту кількість робочого часу, яку він приділяє роботі у юридичній клініці. Це, у свою чергу, призводить до того, що робота викладача у клініці є фактично неоплачуваною (за винятком 36 годин, виділених на читання спецкурсу, та близько 20 годин – на керівництво практикою студентів, що у сумі буде складати 0,07 ставки на трьох викладачів клініки; на одного – менше 0,02 ставки).

 • Перспективи вдосконалення діяльності “юридичної клініки”.

 • 1. Запровадження викладання спецкурсу „Юридична практика”:
  – внесення змін у навчальний план Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
  2. Створення в межах цивільно-правової секції Юридичної клініки окремих груп, діяльність яких буде спеціалізована на вузькому колі питань (трудове, цивільне, сімейне та інші галузі права).
  3. Розширення штату юридичної клініки:
  – залучення та поділ на групи слухачів, консультантів та викладачів-тренерів;
  – забезпечення можливості студентам самостійно обрати спеціалізацію в межах цивільно-правової секції юридичної клініки.
  4. Удосконалення системи діловодства в юридичній клініці:
  – вдосконалення та запровадження нових форм ведення документації в юридичній клініці;
  – вдосконалення існуючої системи зберігання (архівування) документів в юридичній клініці.
  5. Співпраця з окремими державними органами щодо організації консультування малозабезпечених верств населення Івано-Франківської області:
  – продовження дії угоди з управлінням юстиції Івано-Франківської області (співпраця з громадськими приймальнями управління юстиції);
  – відновлення співпраці з Івано-Франківським управлінням соціальних служб для молоді (участь студентів юридичної клініки у спільному проекті студентських консультативних пунктів);
  – налагодження співпраці з управлінням праці та соціального захисту.Про авторів | Мапа сайту | Privacy Policy | Контактна інфо | ©2006 Alex'Z & Pamela.

При використаннi матерiалiв сайту посилання на "Асоціацію Юридичних Клінік України" та цей сайт є обов'язковим.