home English
Бібліотека | Контакт інфо донорів Юр.Консультація
В Інтернеті На сайті

Юридичні клініки Луганська

Тут Ви можете преглянути коротку інформацію по юридичних клініках.

Більш даталізовану, яку ми отримали від керівників клінік Ви можете скачати у форматі Microsoft Word з посилань нижче:

Юридична клініка „Pro bono”: probonolug.rar 11K


Юридична клініка „Pro bono” Східноукраїнського НУ ім. Володимира Даля


 • Контактна інформація про «юридичну клініку»:
 • Правова лабораторія юридико-клінічних методів навчання „Pro bono” юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира  Даля
  м.Луганськ, вул.Ватутіна буд.1 ,корп.8
  т.(0642)46-72-36, т/ф (0642) 46-72-18,
  e-mail : gal777@mail.dsip.net 

 • Загальна інформація про історію створення та становлення «юридичної клініки».
 • Правова лабораторія клінічних методів навчання „Pro bono” створена за ініціативою викладачів, аспірантів та студентів  і  знаходиться на стадії становлення.
  Клініка є структурним підрозділом юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира  Даля .
  Цілі створення правової лабораторії:

  • вдосконалення форм і методів навчання студентів юридичного факультету;
  • зміцнення і розвиток зв'язку теорії права і юридичної практики;
  • вироблення у студентів професійних навичок застосування права;
  • виховання у студентів професійне значущих рис характеру;
  • участь у вирішенні соціальних проблем суспільства шляхом надання юридичної допомоги незахищеним верствам і групам населення;
  • розвиток співпраці з подібними установами в інших регіонах;
  • розвиток міжнародної співпраці;
  • створення на базі правової лабораторії міжвузівського регіонального методичного центру з навчання студентів;
  • проведення досліджень ефективності інтерактивних методів навчання юристів шляхом видання публікацій і методичних посібників з питань  функціонування юридичних вузів.
 • Структура та механізм діяльності й функціонування “юридичної клініки”
 • Клініка створена на базі юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира  Даля  і має статус структурного підрозділу.
  Лабораторія самостійно здійснює свою діяльність відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту університету та  Положення про Правову лабораторію клінічних методів навчання „Pro bono”.Правова лабораторія здійснює свою діяльність у формі громадської приймальні, в якій під керівництвом викладача студенти здійснюють прийом громадян з правових питань  і надають необхідні правові послуги.
  Залежно від соціальних потреб приймальня може спеціалізуватися на окремих напрямках правового регулювання або здійснювати консультування громадян із загальних питань.
  Напрямки діяльності можуть структурно оформлятися у межах  лабораторії у формі правових лабораторій з окремих галузей права.
  Правова лабораторія планує організовувати  клінічну практику студентів в юридичних відділах, фірмах, бюро, у юристів, які займаються приватною практикою, у правоохоронних органах і установах. Така практика оформлюється надалі як  переддипломна практика.

  • 0сновними структурними одиницями правової лабораторії клінічних методів навчання „Pro bono” є:
  •  науково-дослідницька група;
  •  виробнича дільниця (громадська приймальня).
  • Управління діяльністю лабораторії здійснює завідуючий правової лабораторії, якого призначає ректор університету наказом або укладаючи з ним контракт, де зазначаються його функції, повноваження, права та обов'язки, критерії оцінки праці, розміри оплати праці та термін виконання обов'язків. Завідуючий лабораторією в рамках своєї компетенції:
  • підбирає заступників завідуючого, керівників підлеглих структурних підрозділів;
  • самостійно в рамках чинного законодавства і даного Положення вирішує питання діяльності лабораторії;
  • складає та подає, у встановленому порядку, на затвердження штатний розклад, включаючі структури, які утримуються за рахунок спеціальних та позабюджетних коштів;
  • у рамках повноважень, делегованих йому ректором університету, підписує розпорядчі документи, обов'язкові для виконання робітниками лабораторії;
  • готує пропозиції про прийом на роботу та звільнення з роботи робітників функціональних підрозділів, що підпорядковані безпосередньо лабораторії.

  Заняття правової лабораторії проводяться відповідно до планів, затверджуваних на навчальний рік .
  Планування здійснюється за широким спектром питань, на підставі рекомендації науково-дослідної групи.
  Керівник правової лабораторії несе особисту відповідальність за своєчасність, правильність правової допомоги, що надається студентом.
  До складу юридичної правової лабораторії входять завідувач лабораторією, заступник завідуючого лабораторії, координатор правової лабораторії, викладачі-куратори, студентський директор правової лабораторії, студенти.
  Періодично, не рідше 1 разу на місяць, у лабораторії проводяться робочі наради, в яких беруть участь усі викладачі і студенти правової  лабораторії. На нараді можуть розглядатися наступні питання:

  • вивчення рекомендацій адміністрації правової лабораторії та вживання заходів з їх реалізації;
  • поглиблене вивчення нормативно-правової бази, обмін правовою інформацією з різних галузей права, практики діяльності суду, адвокатури, прокуратури, ОВС та ін.;
  • забезпечення взаємодії між правовими лабораторіями, обмін досвідом роботи;
  • пропозиції з питань подальшого вдосконалення діяльності правової лабораторії;
  • звіти керівників правової лабораторії, студентів про результати роботи;
  • організаційно-практичні заходи й заходи щодо їх виконання.

  Відбір студентів до правової лабораторії проводиться з урахуванням таких основних вимог

  • До роботи з клієнтами правової лабораторії допускаються студенти 3-5 курсів;
  • Студенти, які мають найбільш глибші знання за профілем правової лабораторії;
  • Студенти, які пройшли спеціальне тестування
  • Студенти, які виявили бажання добровільно займатися у правовій лабораторії.

  Надання правової допомоги з конкретних справ студенти в обов'язковому порядку здійснюють під контролем керівників правової лабораторії (зміст відповідей узгоджується, візується, реєструється у книзі обліку вхідної та вихідної кореспонденції). Студенти зобов'язані суворо дотримуватися положення правової лабораторії, розкладу занять і чергувань.Студенти і викладачі зобов'язані забезпечувати конфіденційність інформації. Студенти не мають права виносити за межі правової лабораторії будь-яку документацію у справах клієнтів.Недотримання конфіденційностї інформації, до якої мають доступ студенти, а також недисциплінованість можуть бути підставою для виключення з правової лабораторії. Робота студентів у правовій лабораторії здійснюється протягом навчального року. Нормативний час - 1 година на день протягом 5 днів. Робочий час може підсумовуватися. Групові заняття і семінари встановлюються за розкладом керівником правової лабораторії і проводяться понад нормативний час. У процесі роботи у правовій лабораторії кожен студент веде щоденник, куди вноситься інформація про виконану роботу. Щоденник завіряється керівником правової лабораторії. Крім щоденника кожен студент складає звіт, куди вносить проекти найцікавіших юридичних документів, що складаються у справах, забезпечуючи при цьому конфіденційність інформації. Після закінчення правової лабораторії звіти перевіряються керівником правової лабораторії, ним складається характеристика на студента і вноситься пропозиція на кафедру про залік роботи у лабораторії як виробничої практики з вказівкою того,  що за поданням керівника правової лабораторії окремі види роботи  можуть бути рішенням кафедри зараховані як курсова робота, або залік з дисциплін, відповідних профілю правової лабораторії.
  Матеріали роботи у правовій лабораторії з дозволу керівника можуть використовуватися студентами при виконанні курсових і дипломних робіт, якщо це не порушує конфіденційності.
  Становленню  Клініки  сприяє Міжнародний фонд "Відродження", фінансуючи   проект лабораторії "Розробка навчально-методичного комплексу дисципліни  „Основи юридичної клінічної практики” для вищого навчального закладу,адаптованого до Болонського простору " за програмою "Верховенство права".

 • Навчально-методичне забезпечення “юридичної клініки”:
 • Ректором СНУ имені В.Даля затверджено Положення про  Правову лабораторію клінічних методів навчання „Pro bono” юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира  Даля
  Робота Правової  лабораторії  включається у навчальний план юридичного факультету у вигляді факультативу відповідної кількості годин.
  Керівнику правової лабораторії ці години плануються у кафедральне навантаження або виділяються додаткові години за рахунок кафедрального перерозподілу навантаження. Навантаження з правової лабораторії на одного викладача відповідає середньому навантаженню по університету.
  В рамках програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» планується видання навчально-методичного комплексу дисципліни  „Основи юридичної клінічної практики” для вищого навчального закладу, адаптованого до Болонського простору.
  В стадії розробки - сайт Юридичної клініки «Pro Вono» в мережі Інтернет.

 • Співпраця  з органами державної влади та місцевого самоврядування.
 • Правова лабораторія клінічних методів навчання „Pro bono” юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира  Даля  має угоди про співпрацю з Луганським міським центром зайнятості, Управлінням у справах сім’ї та молоді Луганської обласної державної адміністраціїї, прокуратурою Ленінського району міста Луганська, Управлінням міністерства внутрішніх справ Луганської області, Луганське обласне управління юстиції. Планується відкриття консультаційних пунктів при місцевих органах самоврядування.
  Завідувач правовою лабораторією у міру можливості з метою забезпечення клінічної практики за кількістю студентів підбирає серед юридичних органів найбільш відповідні бази для проходження переддипломної практики й укладає відповідні договори про взаємну співпрацю. Відносини з юридичними органами будуються на принципах добровільності, безоплатності. Направляючи студентів на  переддипломну практику до цих органів юридичний факультет залучає додаткові кадри, що дозволяє виконувати більший обсяг роботи, а правова лабораторія навчити студентів практичним навичкам з усіх видів роботи, виконуваної правовою лабораторією.
  Організація і нормування роботи студентів у ході проходження переддипломної практики відбувається відповідно з правилами, встановленими  Положенням. Керівництво роботою студентів, а також відповідальність за її своєчасність і якість несе працівник юридичного органу, а правова лабораторія укладає відповідний договір.
  Юридичний орган має право заохочувати студентів за активну і успішну роботу. У разі порушення студентом порядку проходження переддипломної практики, а також його непідготовленості він може бути виключений з правової лабораторії.
  .

 • Кількісні та якісні показники діяльності “юридичної клініки”.
 • Правова лабораторія клінічних методів навчання „Pro bono”  до недавна працювала  в режимі "імітаційної ЮК" , ЮК з уявним клієнтом, типу рольової гри й незабаром працюватиме з громадянами.

 • Матеріально-фінансова база клініки.
 • Для забезпечення діяльності Клініки, відповідно до Наказу Ректора СНУ  , правовій лабораторії надані приміщення  у восьмому  учбовому корпусі .
  Майно правової лабораторії включає приміщення, що виділяються університетом, для роботи, прийому громадян, зберігання літератури і документації, меблі, оргтехніку, комп'ютер, телефон, необхідні для функціонування лабораторії.


  Фінансування лабораторії проводиться за нормативною основою за рахунок коштів СНУ ,  а також додаткових джерел фінансування, а саме:
  • кошти, одержані за науково-дослідні роботи та інші роботи,
  • дотації місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування;
  • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від благодійних фондів, підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інші кошти.
 • Перспективи вдосконалення діяльності “юридичної клініки”.
 • Активне сприяння впровадженню юридичної клінічної освіти в Україні та розповсюдження єдиних освітніх стандартів щодо юридичної практичної освіти в державних вищих учбових закладах  .
  Розробка механізмів самозабезпечення діяльності правової лабораторії клінічних методів навчання.
  Відпрацювання механізмів співпраці юридичної клініки з органами місцевої влади та самоврядування, а також з профільними громадськими організаціями , що здійснюють правовий захист громадян в регіоні.

Про авторів | Мапа сайту | Privacy Policy | Контактна інфо | ©2006 Alex'Z & Pamela.

При використаннi матерiалiв сайту посилання на "Асоціацію Юридичних Клінік України" та цей сайт є обов'язковим.